مقاله

آقای روغن / قدمتی مدرن

دلایل روغن سوزی

دلایل روغن سوزی ۱-شکستن رینگها ۲-خوردگی وسایدگی جداره سیلندر یاپیستون ۳-خرابی واشرسرسیلندر ۴-خرابی لاستیک ساق سوپاپ راه های تشخیص روغن سوزی ۱-خارج شدن مستمر دود متمایل به آبی از اگزوز ۲-کم شدن...
1 2 3 758